Els col·legis duplicaran la informació escolar als pares separats en Valencia

Instruccions als centres en cas de conflicte entre progenitors. La resolució també es refereix als casos de violència de gènere. Nou procediment que cal seguir per a l'admissió i matriculació.
RedacciónMartes, 26 de febrero de 2019
0

Aquestes noves instruccions deroguen l'ordre de 2014 sobre estes situacions. MAGISTERIO

Els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana hauran de garantir als progenitors que no convisquen junts, sempre que no hi haja limitació de la pàtria potestat, la duplicitat de la informació relativa al procés educatiu dels seus fills, com les qualificacions escolars, les reunions de curs o els horaris.Així ho recull una resolució de la Conselleria d’Educació per la qual es dicten instruccions per als centres docents públics de la Comunitat davant casos de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues publicada la setmana passada al Diari Oficial de la Generalitat.

Així ho recull una resolució de la Conselleria d'Educació per la qual es dicten instruccions per als centres docents públics de la Comunitat.

La resolució, que deroga una ordre anterior de 2014, pretén donar instruccions als centres davant situacions de discrepància o conflicte entre progenitors de menors separats que incidisquen en l’àmbit escolar.

També dedica un apartat a la violència de gènere, en el qual s’estableix que en casos acreditats per pronunciament judicial o sentència en la qual es fixen mesures de protecció o allunyament de la persona agressora, la víctima podrà demanar la baixa o trasllat de centre dels fills, sense que siga necessària la doble signatura dels progenitors.

A més, si se sol·licita plaça en un altre centre docent acreditant l’existència de mesures de protecció que comporten un trasllat de domicili, i no hi haguera places disponibles, l’adreça de centre contactarà amb la Inspecció educativa per a adoptar les mesures necessàries que permeten fer efectiva l’escolarització dels menors.

Així mateix, s’indica que els centres educatius hauran de procedir “amb especial cautela” i no facilitaran dades de la víctima o dels menors que es vegen afectats per procediments relaciones amb la violència de gènere.

La resolució estableix que, en cas d’accident, indisposició o urgència mèdica del fill o filla menor durant l’activitat escolar, la informació es traslladarà immediatament al progenitor que tinga la guarda i custòdia, i si és conjunta, s’avisarà als dos.

La resolució estableix que, en cas d'accident, indisposició o urgència mèdica del fill o filla menor durant l'activitat escolar.

També s’estableix que, davant situacions que pogueren constituir un risc per a la vida, la integritat, la salut, la dignitat o la llibertat del menor, la direcció del centre públic posarà els fets en coneixement tant del Ministeri Fiscal com dels serveis socials.

Les instruccions regulen així mateix els procediments que cal seguir per a l’admissió i matriculació o per a la baixa i canvi de centre, en els quals se sol·licitarà la signatura de tots dos progenitors, llevat que s’haja limitat la pàtria potestat d’un d’ells.

0
Comentarios