fbpx

Els directors podran afegir requisits a les places docents del seu centre educatiu

El Consell aprova els decrets dels nous reglaments d’organització i funcionament dels centres.
Redacción-ValenciaMiércoles, 11 de diciembre de 2019
0

Altra novetat es el compromís entre família i centre per la col·laboració educativa. MAGISTERIO

El Ple del Consell ha aprovat els decrets dels nous reglaments d’organització i funcionament (ROF) de Primària i Secundària que doten de més autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió els 1.420 centres docents públics del sistema educatiu valencià que imparteixen els ensenyaments obligatoris de Primària, ESO i Educació Especial, així com també Educació Infantil, Batxillerat i FP.

Els ROF de Primària i Secundària, que no s’havien renovat des de fa 22 anys, pretenen incidir en l’augment de l’autonomia per als centres docents, però mantenint un nivell de participació alt dels diferents sectors de la comunitat educativa de cada centre a través del claustre i el consell escolar.

Així mateix, també són una aposta per obrir els centres educatius públics a la societat que faciliten el coneixement de la seua oferta formativa per tal d’aconseguir que es converteixen en centres de formació permanent a l’abast de la ciutadania.

Els dos decrets regulen la participació de la comunitat educativa en l’organització, el govern i el funcionament dels centres educatius i la facilitació de la coordinació docent a través d’una sèrie d’òrgans de coordinació. Igualment, estableixen el marc d’actuació de la direcció dels centres i fixen les competències dels equips directius, així com les de cada un dels membres d’aquests.

La nova normativa fomenta la paritat entre dones i homes en els òrgans de govern i de coordinació docent. A més, també insta que, per a la denominació específica dels centres educatius, es promoguen noms de dones que han destacat en diverses disciplines, com a reconeixement de la seua aportació en tots els camps del saber i en els grans esdeveniments. L’objectiu d’aquesta mesura és augmentar el nombre de centres docents amb noms femenins i visibilitzar la tasca de les dones.

Els ROF estableixen les bases per a l’exercici de l’autonomia per part dels centres educatius des de diferents punts de vista: pedagògic, mitjançant l’elaboració del projecte educatiu de centre (PEC); organitzatiu, mitjançant les normes d’organització i funcionament, i de gestió dels recursos, mitjançant el projecte de gestió, tot això recollit en la programació general anual (PGA).

Dins d’aquesta programació general anual, s’atorga una importància especial al pla d’actuació per a la millora (PAM), en què es concreta la intervenció educativa que es portarà a terme al centre educatiu. En aquest sentit, els centres, per al compliment dels seus projectes educatius, podran proposar requisits de titulació i capacitació professional respecte a llocs de treball determinats, d’acord amb les condicions i els límits que establisca la conselleria.

Una altra de les novetats és que a partir d’ara el nombre d’hores lectives setmanals perquè els equips directius desenvolupen les seues funcions s’assignaran de manera global al centre i la direcció, en l’exercici de les seues competències, disposarà d’autonomia per a distribuir-les entre els membres de l’equip directiu. Al mateix temps, s’estableix que durant la jornada escolar haurà de garantir-se la presència de, com a mínim, un membre de l’equip directiu. Els nous ROF reforcen els equips directius, ja que generalitzen, en el cas d’Infantil i Primària, la creació de la figura del cap d’estudis per als centres de sis a huit unitats i la de la vicedirecció per a tots els instituts d’Educació Secundària. Els dos decrets desenvolupen també el règim de funcionament del consell escolar i del claustre.

Altres novetats

Respecte al nomenament de tutors s’indica que, tant en primer de Primària com en primer d’ESO, les persones que exercisquen la tutoria seran, sempre que siga possible, professorat amb destinació definitiva al centre.

A més, en el cas de Secundària, Batxillerat i FP, els tutors hauran de fer una reunió trimestral com a mínim amb els pares i mares, i estaran obligats a informar l’alumnat i les famílies dels criteris d’avaluació, les proves que cal realitzar, els objectius i els continguts,.

Els equips directius podran assignar a personal docent determinat del centre la realització d’altres tasques no lectives.

0
Comentarios