L’avaluació del tercer trimestre no pot tindre un efecte negatiu en la mitjana

La Conselleria d’Educació deixa per a setembre el treball de recuperació dels efectes negatius del confinament.
Pablo RoviraMartes, 5 de mayo de 2020
0

Aquesta setmana es publicarà la resolució al DOCV per a la seua aplicació. MAGISTERIO

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha presentat als sindicats de l’ensenyament la proposta de resolució que desplega l’Ordre 365/2020, de 22 d’abril, del Ministeri d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del pròxim curs 2020-2021, davant de la crisi ocasionada per la Covid-19.

Pel que fa a l’avaluació del tercer trimestre i l’avaluació de final de curs, la Conselleria estableix que l’alumnat promocionarà de curs amb caràcter general.

En totes les etapes educatives, les activitats d’avaluació del tercer trimestre tindran caràcter diagnòstic i formatiu i es faran pel mateix mecanisme amb què cada centre s’ha comunicat amb el seu alumnat en el desenvolupament del procés d’ensenyament i aprenentatge des de la suspensió de l’activitat presencial.

Els instruments d’avaluació del tercer trimestre seran: la valoració del treball realitzat durant els mesos d’abril, maig i juny, l’interés mostrat en el desenvolupament d’activitats i tasques i l’actitud que cada alumne haja mostrat en les activitats individuals i grupals. En tots els casos es tindran sempre presents les dificultats de caràcter tecnològic, social o personal de cada alumne.

L’avaluació final es realitzarà atenent els resultats dels dos primers trimestres i les actituds mostrades en el tercer trimestre, sense que aquest últim provoque un efecte negatiu en la mitjana de les dues primeres avaluacions. Cada alumne obtindrà les seues pròpies qualificacions finals.

Pel que fa a 4t d’ESO, en cas que l’equip docent haja decidit de manera excepcional en algun cas que un alumne no promocione, els centres docents organitzaran proves d’avaluació extraordinàries per a l’alumnat que no haja obtingut el títol d’ESO.
Aquestes proves de recuperació podran concretar-se en la realització de projectes, treballs i tasques que s’hagen pogut encomanar a l’alumnat en el seu informe final valoratiu. En finalitzar les proves, l’equip docent de 4t d’ESO determinarà, de manera col·legiada, si l’alumnat en aquestes circumstàncies obté el títol d’ESO.

Batxillerat

L’alumnat que promocione de primer y segon de Batxillerat sense haver superat totes les matèries seguirà els plans de reforç que establisquen els departaments didàctics i haurà de superar les avaluacions corresponents d’aquests plans durant el curs 2020-21. L’alumnat podrà matricular-se en les matèries de continuïtat de segon curs malgrat no tindre superades les de primer, que es donaran per aprovades sempre que se superen les corresponents de 2n de Batxillerat.

En Formació Profesional (FP) es modifica, de manera excepcional i per a aquest curs, la duració del mòdul de Pràctiques de Formació en Centres de Treball (FCT) a les hores que preveuen els reials decrets que estableixen cada títol i els seus ensenyaments mínims: 130 hores en FP Bàsica i 220 hores en Grau Mitjà i Grau Superior. En els cicles de Grau Superior s’integraran, de manera excepcional, els mòduls d’FCT i de Projecte. Els dos es realitzaran de manera integrada i amb una duració total de 245 hores.

En els cicles de Grau Mitjà i en l’FP Bàsica s’incorporarà un nou mòdul integrat de 245 i 155 hores, respectivament, que contindrà els resultats d’aprenentatge i els criteris  generals d’avaluació d’FCT i els objectius de cadascun dels títols.

Pràctiques de Formació Professional

  • L’alumnat de segon curs de les famílies professionals de sanitat i de serveis socioculturals i a la comunitat que hagen accedit a un contracte de treball dels establits en el marc de l’Ordre 299/2020, de 27 de març, es reconeixeran les hores realitzades pel seu contracte laboral a l’hora de determinar l’exempció total o parcial del mòdul d’FCT.
  • Si un alumne ha realitzat en Formació Dual més de 250 hores, l’equip docent podrà considerar aquestes com a hores d’FCT i, de manera excepcional, aprovar el mòdul d’FCT.
  • Pel que fa a les FCT d’FP, Educació determina que, amb caràcter excepcional, l’alumnat puga sol·licitar la renúncia a la convocatòria de les pràctiques.
0
Comentarios