El nou protocol contra l’absentisme escolar entrarà en vigor el pròxim curs

La Conselleria ha elaborat un nou protocol contra l’absentisme per a Primària i centres de Secundària.
Pablo RoviraMartes, 11 de febrero de 2020
0

Aquest protocol estableix una escala de tres nivells d’absentisme escolar. MAGISTERIO

La Conselleria d’Educació ha elaborat un protocol per a lluitar contra l’absentisme escolar, que aprofundeix en la coordinació del treball i la col·laboració entre Educació i ajuntaments, no només a l’hora d’intervindre davant d’aquest problema social, sinó també en la prevenció i en l’avaluació i millora dels procediments d’actuació.
Disminuir l’absentisme escolar i reduir l’abandonament prematur de les aules és una de les línies estratègiques d’aquesta legislatura.

En aquest sentit, el conseller Vicent Marzà ha subratllat que “erradicar l’absentisme escolar és clau per a previndre l’exclusió social i garantir una inserció social i laboral futura”. “L’absentisme escolar és un problema social que deriva de la interacció de diferents dimensions més enllà de l’àmbit educatiu i és per això que cal avançar en la construcció d’un marc protector global i comunitari que unifique criteris i que es puga integrar en els programes d’absentisme de cada municipi i territori”, ha afegit.

Totes les actuacions sobre absentisme escolar estan estructurades en aquest protocol des de l’àmbit educatiu, però van dirigides també a l’àmbit local mitjançant els consells escolars municipals.

Definició d’absentisme

L’absentisme escolar és la falta d’assistència no justificada, ocasional, freqüent o total al centre educatiu de l’alumnat que cursa les etapes d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, siga per voluntat pròpia o de la seua família o representants legals.En funció d’això, les instruccions del protocol defineixen una escala de tres nivells d’absentisme escolar de menys gravetat a més i les actuacions que cal emprendre.

Així, es considera absentisme lleu quan un alumne o alumna presenta entre un 15% i un 25% de faltes no justificades, mensualment. Aquesta situació determina l’inici del procediment d’intervenció sobre la situació d’absentisme al centre educatiu.

Els casos greus (entre un 25% i un 50% de faltes no justificades, mensualment) i crònics (a partir d’un 50% de faltes no justificades) s’abordaran conjuntament pels centres i el Consell Escolar Municipal.

A partir de setembre

Aquest instrument, que entrarà en vigor l’1 de setembre de 2020, naix amb la finalitat de garantir l’accés, la participació i l’aprenentatge a tot l’alumnat per aconseguir l’escolarització plena i la reducció de l’absentisme escolar en les etapes d’Educació Primària, d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i de Formació Professional Bàsica, entre els 6 i 16 anys, i que, com a conseqüència d’això, es reduïsca la taxa actual d’abandonament prematur de les aules.

Persegueix, per tant, quatre grans objectius: establir un protocol per a la prevenció i la intervenció en casos d’absentisme escolar, que sistematitze i coordine les actuacions de tots els agents implicats; detectar i assegurar intervencions en els estadis més primerencs, que eviten la cronificació de l’absentisme escolar. Així mateix, aquest nou protocol de la Conselleria persegueix obtindre informació actualitzada i fiable que permeta reconéixer les situacions d’absentisme escolar i identificar les circumstàncies que el provoquen i el mantenen; i , a més, afavorir la reincorporació al sistema i el seguiment de l’alumnat absentista i reduir-ne l’abandonament escolar.

Actuació en tres fases

  • El primer pas és el de la prevenció. En aquesta fase, cada centre educatiu ha de recollir, en el projecte educatiu de centre, actuacions per a la prevenció de l’absentisme escolar i determinar les funcions de les persones implicades.
  • La segona fase és la d’intervenció davant dels casos d’absentisme escolar detectats. Una vegada identificats els casos d’absentisme, caldrà verificar i analitzar-ne les causes possibles, comunicar-ho a la família, entrevistar l’alumne i registrar totes les actuacions realitzades.
  • La tercera fase és la d’avaluació i millora. Abans de l’inici de curs escolar, els equips directius han de comprovar que tot l’alumnat es troba escolaritzat.
0
Comentarios